شهرداری فریدونکنار

تحصیلات: دکترای حقوق خصوصی

پست سازمانی: شهردار

شماره داخلی : 407