شهرداری فریدونکنار

تحصیلات: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

پست سازمانی: معاون

شماره داخلی : 307