شهرداری فریدونکنار

1. رضا عباس زاده

2. خلیل عباس زاده

3. داریوش زمانی

 4. حسن قلعه بندی

5. عباس خلیلی

6. آقای ضرابی

 7. میرعزیز عزیزی

 8. عبدالحسین سالکی

9. محمد منشی

10. عباس مجدی

11. صفر بیاتی

12. سیدعلی نوربخش

13. عیسی جمالی (غیربومی)
انتصاب : 1358/8/1
مدت : 6 ماه

14. رضاعلی تورانداز (بومی)
لیسانس کشاورزی
انتصاب :1359/2/1
مدت: 2سال و 3 ماه

15. رحمت اله پوررضا (بومی)
انتصاب:1361/7/1
مدت: 2سال و 2 ماه

16. عبدالرزاق مرشدی(غیربومی)
انتصاب: 1363/11/1
مدت: 3سال

17. سعید خانپور(غیربومی)
انتصاب :1366/11/1
مدت: 1 سال و 4 ماه

18. سید محمدشجاعیان (غیربومی)
فوق لیسانس
انتصاب : 1368/2/1
مدت: 11ماه

19. علی فلاح (غیربومی)
فوق دیپلم
انتصاب: 1369/3/1
مدت: 3سال و 9ماه

20. ایوب صالحی (غیربومی)
لیسانس مدیریت
انتصاب:1372/12/1
مدت: 3سال و3ماه

21. محمد نجف پور(غیربومی)
لیسانس ریاضی
انتصاب: 1376/2/1
مدت: 1سال و 4 ماه

22. اسماعیل افتخاری(غیربومی)
لیسانس علوم اجتماعی
انتصاب: 1377/6/1
مدت: 1سال

23. رضا نامدار(بومی)
لیسانس مکانیک
انتصاب: 1378/6/1
مدت: 3سال و 5ماه

24. سیدمحمدانصارحسینی(غیربومی)
لیسانس علوم اجتماعی
انتصاب: 1382/3/1
مدت : 2سال

25. رضاعلی تورانداز(بومی)
لیسانس کشاورزی
انتصاب: 1384/5/1
مدت: 17ماه

26. حمیدرضا ربیع پور(غیربومی)
لیسانس عمران
انتصاب: 1386/3/1
مدت: 3سال و 6ماه

27. سید حسین رضوی نوا(غیربومی)
لیسانس معماری
انتصاب: 1389/8/1
مدت: 1سال و 9ماه

28. علی خان بابایی(غیربومی)
لیسانس عمران
انتصاب: 1392/7/1
مدت: 4سال

29. حمید بخشی(غیربومی)
دکترای برنامه ریزی شهری
انتصاب: 1396/7/17
مدت: 2سال و 3ماه

30. محمدعلی آزادی کناری(بومی)
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
انتصاب: 1398/4/26
مدت: 2 سال

31.علی محمد مقدس(غیربومی)

انتصاب: 1400/8/3