شهرداری فریدونکنار

تحصیلات: کارشناسی ارشد عمران

پست سازمانی: معاون شهرسازی

شماره داخلی : 307