شهرداری فریدونکنار

نام: حمزه

نام خانوادگی: آهنگریان

وضعیت تاهل: متاهل

سابقه خدمت: 15سال

تحصیلات: کارشناسی مدیریت تربیت بدنی-کارشناس ارشد مدیریت دولتی(منابع انسانی)

پست سازمانی: کارشناس،مسئول امور اداری کارگزینی